Obecnie czas wysyłki wynosi 7 dni roboczych

  • sklep ogrodniczy
  • sklep ogrodniczy

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
„KWITNĄCY OGRÓD”

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://kwitnacyogrod.eu/.
2. Sklep internetowy prowadzony jest przez przedsiębiorcę działająćego pod firmą KWITNĄCY OGRÓD Jakub Kozłowski, adres siedziby: ul. Batalionów Chłopskich 4, 23-200 Kraśnik, adres do doręczeń: ul. Batalionów Chłopskich 4, 23-200 Kraśnik, NIP: 7132988058, REGON: 061561892, adres e-mail:kwitnacy.ogrod@onet.pl
3. Sklep internetowy KWITNĄCY OGRÓD prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;§zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

§ 2
Określenie użytych pojęć

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
2. Sprzedawca – KWITNĄCY OGRÓD Jakub Kozłowski, adres siedziby: ul. Batalionów Chłopskich 4, 23-200 Kraśnik, adres do doręczeń: ul. Batalionów Chłopskich 4, 23-200 Kraśnik, NIP: 7132988058, REGON: 061561892, adres e-mail:kwitnacy.ogrod@onet.pl
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego KWITNĄCY OGRÓD, stanowiący dokument o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4. Sklep internetowy KWITNĄCY OGRÓD – serwis internetowy dostępny pod https://kwitnacyogrod.eu/ za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
5. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
6. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
7. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
8. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
9. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów oraz formy wysyłki.
10. Towar – produkty, rzeczy ruchome, w tym rośliny, prezentowane w Sklepie Internetowym.
11. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
12. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Kwitnący Ogród a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
13. Ustawa o prawach konsumenta- ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz 827 ze zm.).
14. Umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną- ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności cenę, rodzaj i liczbę Towaru.
16. Dostawca – firma kurierska, Poczta Polska S.A.

§ 3
Zasady z korzystania ze sklepu internetowego

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego z danymi niezbędnymi do założenia konta i do realizacji zamówienia lub poprzez wypełnienie formularza zamówienia, z podaniem danych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania Konta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu oraz utworzeniu Konta klienta.
4. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe.
5. Usługa elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z Konta, poprzez wysłanie stosownego żądania, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:kwitnacy.ogrod@onet.pl lub też pisemnie na adres ul. Batalionów Chłopskich 4, 23-200 Kraśnik.
6. Usługa elektroniczna Formularz zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia. Korzystanie z Formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Towaru do elektronicznego Koszyka w Sklepie. Sposób składania Zamówienia opisany jest szczegółowo w Regulaminie.
7. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do:
a) stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu;
b) łącza internetowego (zalecane łącze szerokopasmowe);
c) jednej z wymienionych przeglądarek internetowych: Internet Explorer w wersji od 8.x do 10.x, Chrome w wersjach od 23.x do 24.x, Firefox w wersjach 3.x oraz od 9.x do 19.x, Opera w wersjach od 11.x do 12.x, Safari 5.x do 6.x lub nowszej z zainstalowaną wtyczką Macromedia Flash Player oraz włączona obsługa języka Java Script, ramek i stylów CSS; także włączoną obsługę okien wyskakujących (pop-up windows) – dla opcji płatności kartami płatniczymi on-line;
d) aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail) w celu rejestracji i potwierdzenia zamówienia;
e) numeru telefonu kontaktowego w celu kontaktu z Sprzedawcą.

8. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w Regulaminie.
9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
10. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które nie ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
11. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://kwitnacyogrod.eu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
12. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Konta i/lub Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego;
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.
13. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Konta o/lub Sklepu internetowego, nie może dokonać, powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

§ 4
Towary i Ceny

1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią informację handlową i zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy sprzedaży – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
2. Ceny wszystkich widocznych na stronach Sklepu internetowego towarów są ceną brutto (zawierającą podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone.
3. Cena podana przy każdym Towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów prezentowanych na stronie Sklepu internetowego, zamieszczania informacji o nowych Towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.
5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Towar oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi kurierskie), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową sprzedaży.
6. Gdy charakter przedmiotu Umowy sprzedaży nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Towaru.
7. Sprzedawca oświadcza, że sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego Towary posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty, wymogi fitosanitarne oraz paszporty roślin.
8. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Towary prezentowane na stronie Sklepu internetowego pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedawcy.
9. W przypadku niemożności spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę z powodu niedostępności Towaru, Sprzedawca niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzech dni od zawarcia umowy zawiadomi o tym Klienta i zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
10. W przypadku organizowania przez Sprzedawcę wyprzedaży lub akcji promocyjnych, ich zasady określane będą w odrębnych regulaminach.

§ 5
Zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www. https://kwitnacyogrod.eu dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
3. Klient, przesyłając do Sklepu Zamówienie, składa ofertę zawarcia Umowy sprzedaży zamawianych Towarów ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia Zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, a tym samym potwierdza fakt zawarcia Umowy sprzedaży.
4. W celu złożenia Zamówienia należy zalogować się na Konto a następnie:
a) wybrać Towar będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
b) po dodaniu Towaru do Koszyka można kontynuować zakupy lub zobaczyć zawartość Koszyka, po wybraniu opcji „Zobacz koszyk” powodujący przeniesienie do ekranu Koszyka;
c) w ekranie Koszyka istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (można zmienić ilość zamawianych Towarów usuwać Towary z Zamówienia lub zmienić metodę dostawy;
d) po wprowadzeniu zmian należy kliknąć przycisk „Przejdź do kasy” aby przejść do Formularza zamówienia.
5. Jeżeli Klient wybrał możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – powinien wypełnić Formularz zamówienia poprzez wybór Towaru jak w pkt. 4 oraz wpisanie danych umożliwiających realizację Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa, wybrać sposób dostawy i metodę płatności oraz zaakceptować niniejszy Regulamin.
6. Aby sfinalizować zamówienie Klient jest proszony o podanie wszystkich niezbędnych danych, potrzebnych do zrealizowania Zamówienia tj.
a) imię i nazwisko / nazwa firmy,
b) adres dostawy,
c) adres e-mail i telefon kontaktowy
d) numer NIP – w przypadku prośby o rachunek.
7. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy.
8. W trakcie wypełniania Formularza Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru albo anulowania Zamówienia. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie w tym cofać się do poprzednich czynności.
9. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
10. Po kliknięciu przycisku “ Złóż zamówienie” do Sprzedawcy wysyłany jest Formularz zamówienia
11. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną “Potwierdzenie zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
12. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
14. Sprzedawca potwierdzi Klientowi zawarcie umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru Potwierdzenie obejmuje informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 o prawach konsumenta.
15. Informacje zawarte w potwierdzeniu, stanowią integralną część umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą zostać zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron. Sprzedawca przekazuje potwierdzenie Klientowi będącemu konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta – utrwalone na trwałym nośniku.

§ 6
Płatności

1. W Sklepie internetowym Kwitnący Ogród istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
a) płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
b) Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy nr: 73 1240 2395 1111 0011 0593 4878;
c) płatność w systemie Przelewy24.pl, PayPal _________;
d) płatność kartą płatniczą: VISA, MasterCard itp.
2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
3. Wybierając metodę płatność za pobraniem, Klient obciążany jest dodatkowym ryczałtowanym kosztem pobrania w wysokości  25zł, doliczanym do przesyłki każdego Towaru
4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem tradycyjnym lub internetowym, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie ___7_ dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
5. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą są obsługiwane przez następujące systemy:_Przelewy24.pl_________________________
6. Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy sprzedaży i uznaniu rachunku bankowego Sprzedawcy albo konta Sprzedawcy w serwisie obsługującym płatności elektroniczne lub płatności kartami płatniczymi.

§ 7
Dostawy i wykonanie umowy sprzedaży

1. Zamówione Towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli miałoby nastąpić odstępstwo od tej zasady, będzie ono wyraźnie zaznaczone na stronie Sklepu.
2. Dostawa zamówionych Towarów nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
3. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta liczy się w następujący sposób:
a) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatnością elektroniczną lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
b) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy sprzedaży,
4. W przypadku niemożliwości dostawy Towaru w wyżej wymienionym czasie, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Maksymalny czas potwierdzenia dostawy wynosi 48 godzin następujących po sobie dni roboczych.
5. Dostawa Towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedawcę firmą kurierską. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po zawarciu umowy z Klientem
6. W momencie przekazania Towaru firmie kurierskiej Klient jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości SMS na numer podany w Zamówieniu lub e-mailem.
7. Jeżeli koszt dostawy Towaru w przypadku wyboru płatności za pobraniem przewyższa kwotę 30 zł., różnicę kosztów dostawy w całości pokrywa Klient.

8.W przypadku nie odebrania przez Klienta przesyłki koszt zwrotu przesyłki ponosi klient, w przypadku nie odebrania przesyłki za pobraniem Klient zwraca koszt przesyłki w obie strony. Zwrot wpłaca na konto nr Bank Pekao S.A. 73 1240 2395 1111 0011 0593 4878.
9. Klient ma obowiązek ocenienia stanu Towaru i jego zgodności z Zamówieniem w momencie dostawy przez kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia Towaru należy w obecności kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany Towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden Towar, należy zwrócić jedynie uszkodzony Towar. Koszt transportu ponosi Sprzedawca. Kiedy Towar znajdzie się ponownie w magazynie Sprzedawcy i zasadność reklamacji zostanie potwierdzona, po wymienianie Towaru na nowy zostanie on wysłany do Klienta na koszt Sprzedającego. W razie braku możliwości wymiany Towaru na nowy, Klient otrzyma zwrot uiszczonej ceny.
10. Koszt dostawy towaru przez kuriera jest uzależniony od objętości Towarów i widoczny jest przy każdym z Towarów. Koszt dostawy jest wiążący w momencie składania Zamówienia.
11. W momencie przyjęcia Towaru Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta od chwili potwierdzani odbioru Towaru.

§ 8
Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z ustawą z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683). Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Towaru Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik. W przypadku Umowy sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
3. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy jak też złożyć oświadczenie na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać wysłane pocztą na adres: ul. Batalionów Chłopskich 4, 23-200 Kraśnik może to także zrobić drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres: kwitnacy.ogrod@onet.pl Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
4. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr _1__ do Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach Konsumenta) oraz informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy (załącznik Nr __2_ Regulaminu) są przekazywane Klientowi w formie papierowej (w dokumentacji dołączonej do przesyłki) oraz w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji). Skorzystanie z formularza jest dobrowolne.
5. W przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).
6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
7. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta nie najtańszego sposobu dostarczenia Towaru.
8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla stron z żadnymi dodatkowymi kosztami.
9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Uprawnienie Sprzedawcy wskazane w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu nie znajduje zastosowania w sytuacji, w której Sprzedawca zaoferował Klientowi odbiór rzeczy.
10. Klient zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedawca może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego upoważnioną. Termin zostanie zachowany, jeśli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.
11. Klient ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany Towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy – zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014r. – o prawach konsumenta.
12. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
13. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy sprzedaży o których mowa w art. 38 pkt. 1) do 13) ustawy z 30.5.2014r. – o prawach konsumenta.
14. Zapisy Regulaminu zawarte w niniejszym paragrafie stosuje się do konsumenta oraz osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 9
Gwarancja i procedura reklamacyjna

1. Oferowane w Sklepie internetowym Towary objęte są gwarancją jakości trwającą 30 dni od dnia dostarczenia Towaru. W razie woli skorzystania z uprawnień gwarancyjnych Klient powinien przesłać zdjęcia Towaru z widoczną wadą oraz przestrzegać wszelkich niezawartych w opisie produktu.
2. Jeżeli otrzymany Towar jest wadliwy, Klient będący konsumentem jak też przedsiębiorca, któremu przysługują prawa konsumenta może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych lub z tytułu rękojmi za wady Towaru. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące Klientowi będącemu konsumentem lub przedsiębiorcą, któremu przysługują prawa konsumenta od Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru są uprawnieniami od siebie niezależnymi. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy uregulowane są w przepisach art. 556 i nast. k.c.
3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Klientowi.
4. W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności Towaru z umową, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. W takim przypadku Klient powinien odesłać Towar przesyłką pocztową ekonomiczną na adres Sklepu.
5. Klient będący przedsiębiorcą traci uprawnienia określone w art. 568 § 1–5 k.c., jeżeli niezwłocznie po stwierdzeniu wady nie zawiadomi Sprzedawcy o tym fakcie.
6. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie Sklepu internetowego a wyglądem towaru dostarczonego do Klienta, wynikające ze zmiany formy graficznej opakowań nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego Towaru.
7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji ustosunkuje się do złożonej reklamacji na piśmie i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.
8. Jeśli nie będzie możliwa wymiana Towaru uszkodzonego na inny, pełnowartościowy, Sprzedawca wróci Klientowi równowartość ceny Towaru.
9. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Klientowi przysługuje prawo do złożenia skargi do powiatowego/miejskiego rzecznika konsumentów, prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed organami Inspekcji Handlowej, jak też dochodzenia roszczeń na drodze sądowej na zasadach ogólnych.
10. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10
Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

1. Warunkiem sfinalizowania zakupów w Sklepie jest podanie wszelkich wymaganych treścią formularza danych Klienta oraz zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox) stanowiącego wyrażenie zgody Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę oraz pola (checkbox) dotyczącego potwierdzenia zaznajomienia się i akceptacji niniejszego Polityki prywatności.
2. Szczegółowe dane w zakresie ochrony danych osobowych Klienta zawarto w Polityce prywatności stanowiącej załącznik  do Regulaminu.
3. Wszelkie dane Klienta podawane podczas rejestracji w Sklepie będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji, zmiany lub rozwiązania Umowy sprzedaży bądź innych działań marketingowych, w szczególności informowania o nowych produktach i usługach Sklepu, o ile Klient wyrazi zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox) na przesyłanie informacji handlowej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r.
4. Wszelkie dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z treścią rozporządzenia, o którym mowa powyżej.
5. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Sklepem.

§ 11
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie treści zawarte w Sklepie podlegają ochronie prawnej i ich wykorzystywanie będzie stanowiło naruszenie prawa.
2. Wszystkie prezentowane na stronie Sklepu internetowego towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy prawa polskiego w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta, oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną jak i przepisu rozporządzenia RODO.
4. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
6. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczona jest platforma internetowa Sklepu; tyczy się to w szczególności skutków błędów w działaniu stron internetowych, brak dostępu do nich oraz innych awarii, uszkodzeń lub zakłócenia w funkcjonowaniu usług internetowych.
7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem wynikającym z otrzymanych przez niego od Klienta nieprawidłowych danych.
8. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna pod adresem internetowym https://kwitnacyogrod.eu/regulamin/ oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby Sprzedawcy.

Facebook
ładowanie facebooka
0
0
    Produkt Cena Ilość Kwota

Podsumowanie koszyka

Kwota 0.00
Łącznie 0.00